Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen: „obchodní podmínky“) společnostiGessen Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 24283673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192951 (dále jen: „prodávající“).

1.2 Reklamační řád upravuje/doplňujevzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.captaincandy.cz (dále jen: „internetový obchod“).

1.3 Pojmy definované v obchodních podmínkách mají stejný význam i v tomto reklamačním řádu.

1.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (tj. zboží reklamovat), která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí resp. v době minimální trvanlivosti zboží v neporušeném obalu, nebo v době použitelnosti zboží po jeho otevření, přičemž platí doba z uvedených dob nejkratší (dále jen „záruční lhůta“).

1.5 Minimální trvanlivost zboží v neporušeném základním průhledném obalu je uvedena na jeho obalu.

1.6 Doba použitelnosti zboží po narušení jeho základního průhledného obalu je dle druhů zboží následující:

a. želatinové sladké nebo kyselé cukrovinky 14 dnů,
b. lékořicové nebo ovocné pendreky 15 dnů,
c. produkty z marshmallowa meringue5 dnů,
d. čokoládové bonbóny 90 dnů,
e. žvýkačky 6 měsíců.

1.7 Minimální trvanlivost nerozbaleného zboží ze základního průhledného obalu a dobu použitelnosti zboží po narušení i tohoto obalu zaručuje prodávající pouze při dodržení skladovacích podmínek. Vyhovující skladovací podmínky jsou v teplotě od 18° C do 21°C a při vlhkosti vzduchu alespoň 55 %.

1.8 V případě vady nadstandardního obalu zboží, který si kupující koupil (tj. např. dárkového zabalení zboží), je kupující oprávněn vady takového obalu uplatnit pouze v případě, že sám tentoobal svojí činností více nenarušil (tj. zboží dále nerozbaloval). Prodávající doporučuje pro tento případ zboží včetně jeho obalu vyfotit a vady obalu reklamovat spolu se zbožím uvnitř nebo se s prodávajícím předem dohodnout např. na zaslání pouze nového nadstandardního obalu po uznání reklamace ze strany prodávajícího.

1.9 Prodávající pečlivě kontroluje bezvadnost zboží před jeho odesláním. Pokud by zboží bylo zjevně poškozené již při jeho doručení přepravní společností kupujícímu (přepravní svrchní krabice by byla natolik poškozená, že by bylo zjevné, že musí být poškozené i zboží uvnitř), je kupující oprávněn převzetí zboží zcela odmítnout. K poškození zboží mohlo dojít během jeho přepravy.

1.10 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční lhůty zboží.

2. Reklamace online (doporučeno prodávajícím)

2.1 Kupující může uplatnit reklamaci v internetovém obchodě prostřednictvím zde uvedenéhok tomu určeného formuláře.

2.2 Reklamace se zde uplatňuje tak, že kupující do formuláře uvedesvé následující údaje:

a. jméno,
b. příjmení,
c. e-mail,
d. číslo objednávky,
e. důvod reklamace, tj. podrobný popis vad zboží, a
f. požadovaný způsobu vyřízení reklamace, tj.:

fa. výměna vadného zboží za nové zboží,
fb. odstoupení od smlouvy, anebo
fc. v případě, že má kupující zřízen v internetovém obchodě zákaznický účet, připsání kreditů odpovídající výši kupní ceny, které může kupující využít při dalším nákupu zboží.

2.3 Vyplněný formulář odešle kupující prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu. Prodávající kupujícímu na jeho e-mail zašle potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad uplatnil (tj. zboží reklamoval), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

2.4 Prodávající je oprávněn, uzná-li to za potřebné, požadovat po kupujícím dodatečně doručení alespoň části reklamovaného zboží resp. v případě balíčku (tzv. multipack) alespoň 25 % jeho původního obsahu.

2.5 Prodávající resp. jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.6 Prodávající informuje kupujícího na jeho e-mail o výsledku reklamace, tj. prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Reklamacev sídle prodávajícího nebo na prodejně

3.1 Kupující může uplatnit reklamaci také v sídle prodávajícího nebo lépe na prodejně na adrese Uhelný trh 526/6, 110 00 Staré Město, Praha, tak, že zde předloží anebo sem zašle (i) doklad o koupi zboží v internetovém obchodě a (ii) alespoň část reklamovaného zboží resp. v případě balíčku (tzv. multipack) minimálně 25 % jeho původního obsahu.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace kupujícího dojde prodávajícímu.

3.2 Zároveň s uplatněním reklamace sdělí kupující prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, tj. zda požaduje:

a. výměnu vadného zboží za nové zboží,
b. odstranění vady zboží (např. při vadě obalu zboží),
c. přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
d. odstoupit od smlouvy.

3.3 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad uplatnil (tj. zboží reklamoval), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

3.4 Prodávající resp. jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.5 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, tj. prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.