Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen: „občanský zákoník“)

Gessen Group s.r.o. IČ: 24283673 DIČ:CZ24283673 se sídlem: Praha 1, Vodičkova 710/31, Nové Město, PSČ 110 00 zapsaná uMěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka192951 kontaktní údaje:Praha 1, Uhelný trh 526/6, Staré Město, PSČ 110 00 email: zakaznici@captaincandy.cz telefon: 739 287 144 www.captaincandy.cz (dále jen: „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.captaincandy.cz (dále jen: „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém,anebo anglickém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchoduje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení a pokud již má zřízen zákaznický účet, na kterém má prodávajícím připsané kredity, může v objednávce uplatnit odpovídající slevu z kupní ceny.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky včetně reklamačního řáduprodávajícího.Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícíhonebo písemně na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automaticképotvrzení oobdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickémúčtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit zákaznickýúčet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznickýúčet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že zákaznickýúčet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány thepay
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží (neplatí u expresního doručení zboží)
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v prodejně na adrese Uhelný trh 526/6, 110 00 Staré Město, Praha
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejnězásilekZasilkovna.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • osobním odběrem v prodejně na adrese Uhelný trh 526/6, 110 00 Staré Město, Praha.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystavíkupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na balení a dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupujícímá právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhůzboží nebo dodání několika částí.

2. Kupující nemůže mimo jinétakto bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy:

 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat prohlášení o odstoupení před uplynutímlhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek resp. kupní smlouvy a je uveden za textem těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat i na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu bezodkladně přijetí prohlášení o odstoupení.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy bez uvedení důvodu, je povinen zaslatprodávajícímu zboží zpět před uplynutím lhůty14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávajícíbezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na balení a dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy bez uvedení důvodu, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdržízboží od kupujícíhonebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na balení a dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím resp. v záruční lhůtě dle následujícího bodu těchto podmínek, je-li kratší, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (tj. zboží reklamovat), která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí resp. v době minimální trvanlivosti zboží v neporušeném obalu, nebo v době použitelnosti zboží po jeho otevření, přičemž platí doba z uvedených dob nejkratší (dále jen: „záruční lhůta“).

3. V případě výskytu vady může kupující u prodávajícíhouplatnitreklamaci a požadovat:

 • výměnu vadného zboží za nové zboží,
 • odstranění vadyzboží(např. při vadě obalu zboží),
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
 • odstoupit od smlouvy.

4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že nemá žádné provozovny; prodejny uvedené v internetovém obchodě jsou provozovány třetími osobami, se kterými prodávající podniká, a nelze v nich zboží reklamovat s výjimkou prodejny na adrese Uhelný trh 526/6, 110 00 Staré Město, Praha, kde jsou reklamace kupujícího považované ze strany prodávajícího za platně uplatněné. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jeho sídle.Reklamaci je možné uplatnittaképrostřednictvím formuláře v internetovém obchodě nebo v prodejněna adrese Uhelný trh 526/6, 110 00 Staré Město, Praha. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6. Prodávajícípísemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční lhůty zboží.

9. Volbu způsobu reklamace má kupující.

10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku a pokud při uzavření kupní smlouvy není zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího, pak i § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem řídí se práva a povinnosti smluvních stran také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek resp. kupní smlouvy a je závazný.

VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu, v objednávce a/nebo v reklamačním formuláři.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Zpracování osobních údajů

1. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v rámci registrace do internetového obchodu, zasílání objednávek a/nebo správy zákaznického účtu (vše společně dále jen: „osobní údaje“)pro účely (i) zajištění řádného fungování internetového obchodu a zákaznického účtu, (ii) plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy (objednávky), (iii) hájení oprávněných zájmů prodávajícího (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely nebo informování kupujícího o aktivitách prodávajícího) a (iv) plnění povinností uložených prodávajícímu právními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání registrace kupujícího v internetovém obchodě.

2. V rámci registrace do internetového obchodu uděluje kupující svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely vyjádřené v souhlasu. Těmito účely jsou zejména realizace marketingových aktivit v rámci internetového obchodu, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování v rámci internetového obchodu a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané prodávajícím (dále jen: „souhlas se zpracováním osobních údajů“).

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude prodávající oprávnění zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že mu byly prodávajícím poskytnuty informace o zpracování osobních údajů prodávajícím.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ke dni uzavření kupní smlouvy, jež se nadále řídízněním obchodních podmínek účinných k tomuto dni.

8. Přílohou obchodních podmínek je reklamační řád.

Reklamační formulář