Zpracování osobních údajů

Ve smyslu ochrany osobních údajů souhlasím jako subjekt osobních údajů se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pobytu, datum narození, číslo mobilního telefon, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a další informace, které jsem dobrovolně vyplnil(a) v odesílaném dotazníku a poskytuji tímto správci osobních údajů, kterým je: Tresher s.r.o., se sídlem Praha - Staré Město, V kotcích 526/1, PSČ 110 00, IČO 24217280, DIČ CZ24217280, zapsána v u městského soudu v Praze, spisová značka 189598 C. (dále též „správce“).

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, dokud subjekt svůj souhlas neodvolá.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který subjekt tento souhlas poskytuje, je použití osobních údajů pouze pro případné navázání obchodní spolupráce se subjektem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: a) strojově (automatizovaně), prostřednictvím počítačů a počítačových programů v rámci informačního systému; b) manuálně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení mé osoby jako subjektu údajů se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Jsem srozuměn(a) s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo správce (resp. zpracovatele) zpracovávat osobní údaje, pokud je jejich užití nutné k poskytování služby, resp. pro účely plnění smlouvy a dovolují-li tak právní předpisy.

Dále potvrzuji, že jsem byl informován a seznámil jsem se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů správce.